Elérhetőségek

Csempeszkopács Község Önkormányzata

Cím: 9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 35.
Fax: +36/94/579-029

Ügyfélfogadás


Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2020.10.14.

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy Csempeszkopács községben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásra került.

A pályázati kiírás a község honlapján (www.csempeszkopacs.hu) megtekinthető, valamint a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11. telefon: 577-381, 377-001) lehet érdeklődni.  További tájékozódás a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internetes oldalon lehetséges.

A pályázatra azok a Csempeszkopács községben lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

 • felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,  osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, továbbá akik
 • a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
 • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
 • a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni, és nem töltötték be a 25.életévüket.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat pályázó általi rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vasszécseny, Petőfi u. 11.)  lehet benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a)            A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b)           Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A képviselő-testület határozatban  szabályozta az ösztöndíj pályázat további feltételeit:

A támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak tekintendő, aki

                a./  árva, félárva jövedelemtől függetlenül,

                b./ akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000.- Ft-ot)

                c./ vagyona vagy családja vagyona nem haladja meg a Szoc. tv. 4. § (1) bek. foglalt összeget.

A támogatás elbírálásakor előnyt élvez:

 • akinek a családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
 • aki árva, félárva,
 • aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 • akinek a szülője/gondviselője munkanélküli vagy álláskereső vagy nyugdíjas,
 • akinek gyermeke van,
 • aki nem részesül kollégiumi ellátásban,
 • akit egyedülálló szülő nevel.

 

Csempeszkopács, 2020. október 5.

Krenner Róbert

polgármester

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Vissza az előző oldalra!
Csempeszkopács Község Önkormányzata - Magyar