Elérhetőségek

Csempeszkopács Község Önkormányzata

Cím: 9764 Csempeszkopács,
Rákóczi u. 35.
Telefon:
+36/94/579-028
+36/94/377-001
Fax: +36/94/579-029
E-mail: hivatal@vasszecseny.hu
Ügyfélfogadás


Önkormányzati választások 2019. október 13.

2019.08.12.

TÁJÉKOZTATÓ

A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS FONTOSABB TUDNIVALÓIRÓL

I. Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2019. augusztus 23-ig kapnak értesítést.

Ha valaki nem a lakóhelyén tartózkodik a szavazás napján, akkor a tartózkodási helyén szavazhat, azonban át kell neki jelentkeznie a tartózkodási címére. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2019. június 26-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI).

Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül benyújtott kérelme esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikusan benyújtott kérelme esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

II. Jelöltajánlás, ajánlóív igénylés

Jelöltet ajánlani 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB).

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei a Nemzeti Választási Bizottság által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a HVI-tól.

Független polgármester vagy képviselő jelölt az ajánlóívet a HVI-tól igényelheti.

Ajánlóív igénylésre az A4 jelű „Ajánlóív igénylése” c. nyomtatvány szolgál, mely a HVI-ban igényelhető, illetve a www.csempeszkopacs.hu oldalról letölthető. A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie. A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki a jelölő szervezet a Nemzeti Választási Rendszerben (a továbbiakban: NVR-ben) rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség. Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni. A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult. A HVI valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el. Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

A HVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője - az alábbi kivételekkel - bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

III. A jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre a HVB-nál.

A jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig van lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között. Jelölt bejelentésre az E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” c. nyomtatvány szolgál, mely a HVI-ban igényelhető, illetve a www.csempeszkopacs.hu oldalról letölthető.

Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

A jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a HVI vezetőjének. A HVI vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nak 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. Ha a jelölt, jelölő szervezet 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.

 

IV. Ajánlások ellenőrzése

A HVI az átvett ajánlóíveket rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás-átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának leadásra.

Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni. Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a HVI vezetője tájékoztatja a HVB-ot. A jelölt nyilvántartásba vételéről a HVB dönt. A HVB döntéséről a HVI tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.

Csempeszkopács községben POLGÁRMESTER – JELÖLT az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Csempeszkopács község választópolgárainak száma: 275 fő, így a fentiek alapján legalább 9 ajánlás szükséges a polgármester-jelölt állításhoz.

 

Csempeszkopács községben KÉPVISELŐ – JELÖLT az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Csempeszkopács község választópolgárainak száma: 275 fő, így a fentiek alapján legalább 3 ajánlás szükséges a jelölt állításhoz.

V. Kampányidőszak

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. 2019. október 13-án nem folytatható kampány tevékenység

  1. a szavazóhelyiségben, valamint a szavazó helyiséget magában foglaló épületben,
  2. a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
  3. a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

 

 

A SZAVAZÓLAP, A SZAVAZÁS

I. Szavazólap adattartalma

A szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a HVB által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A képviselő- és polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolására 2019. szeptember 9-én, 16 óra után kerül sor.

Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni.

A szavazólapon a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni.

Ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.

A választópolgár a szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma ez Csempeszkopács községben 4 fő (a szavazat akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz a választópolgár). A megválasztható képviselők számát a szavazólapon feltüntetik. Megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A polgármestert többségi módszerrel választják, azaz az lesz a település polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta. Csak egy jelöltre lehet szavazni.

A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása a pártok, társadalmi szervezetek által összeállított listák alapján történik. A pártok és társadalmi szervezetek listái sorsolás útján sorszámot kapnak. A szavazáskor a szavazólapon a listák a sorsolás sorrendjében szerepelnek. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. Azok a listák, melyek az összes érvényes szavazat több mint 5 %-át nem érték el, nem szereznek mandátumot.

 

II. Hogyan zajlik a szavazás?

Szavazni a szavazás napján 2019. október 13-án vasárnap  06.00 órától 19.00 óráig lehet. A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SzSzB) elnöke felelős azért, hogy a szavazás napján a szavazóhelyiségben és környékén a rendet fenntartsák; a rend fenntartására tett intézkedése mindenkire kötelező.

A SzSzB az urnák állapotát az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja és lezárja. Ezt követően a mozgó urnába ellenőrző lapot helyez, melyet a szavazókörben elsőként megjelent szavazó és a SzSzB tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

 

Szavazni kizárólag a következő dokumentumok felmutatásával lehet:

1.                lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy

2.                érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS

  • érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
  • érvényes útlevéllel vagy
  • 2001. január 1-ét követően kiállított érvényes vezetői engedéllyel

Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében az „ÉrtesítŐ”-t szíveskedjék a szavazásra magával vinni!
Az „Értesítő” bemutatása azonban nem feltétele a szavazásnak.

 

A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A SzSzB - a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján - megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel a névjegyzékben.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a SzSzB átadja a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el.

A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A SzSzB szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül - megmagyarázza a szavazás módját.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a SzSzB két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelmet

a) a HVI-hoz

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig, vagy

ac) a szavazást megelőző második napon 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig,

b) az illetékes SzSzB-hoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig

kell benyújtani.

 

A mozgóurna iránti kérelem a HVI-ban igényelhető, illetve a www.csempeszkopacs.hu oldalról letölthető.

 

Az a szavazat érvényes, amelyet a választópolgár egymást metsző két vonal formájában ad le (+ vagy x): az egyéb megjelölések (például a jelölt nevének aláhúzása, bekeretezése, kipipálása) érvénytelenek, függetlenül attól, hogy a választópolgár akarata kiderül-e a megjelölésekből.

Nagyon fontos!

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körben elhelyezett X vagy + jellel lehet!
Egyéb megjelölés (pl. aláhúzás vagy bekarikázás) a
 szavazat érvénytelenségét eredményezi!

A választópolgár választása szerint a szavazólapot borítékba teszi, és a SzSzB előtt urnába helyezi.

A SzSzB elnöke 19.00 órakor a szavazóhelyiséget bezárja.

A SzSzB tagjai együttesen kötelesek összeszámlálni valamennyi szavazólapot. A szavazatok első összeszámlálását követően a SzSzB jegyzőkönyvvezetője adatlapot állít ki, amelynek célja, hogy a nyilvánosságot ennek segítségével mihamarabb tájékoztassa. Ezt követően a SzSzB a szavazatszámlálás végső eredményéről jegyzőkönyvet állít ki, mely jegyzőkönyvek összegzése adja majd a végleges jogi eredményt. A jegyzőkönyv egy példánya a HVI-ban 2019. október 16-án 16.00 óráig tekinthető meg.

 

 

A HVI tagjainak jegyzéke és a HVI elérhetőségei:

 

Irodavezető: Gáspár Tivadar jegyző

Irodavezető-helyettes: Németh Tiborné aljegyző

Iroda tagjai: Tóth Ottóné igazgatási előadó

                                    választási információ szolgáltatás

informatikai feladatok

névjegyzék vezetése

igazolások kiadása

Szimedliné Lóránt Éva, Gerencsérné Nagy Elvira  

logisztikai feladatok

Tarr Elődné pénzügyi előadó

választás pénzügyi feladatainak ellátása

Pálné Kölkedi Henrietta jegyzőkönyvvezető 1. számú szavazókör Vasszécseny

Balázs Alíz jegyzőkönyvezető 2. számú szavazókör Vasszécseny

Sarang Istvánné jegyzőkönyvvezető Tanakajd

Stiber Gyöngyi jegyzőkönyvvezető Csempeszkopács

Fülöp Mónika jegyzőkönyvvezető Rum

Suboritsné Fülöp Andrea jegyzőkönyvvezető Rábatöttös

Horváth Krisztina jegyzőkönyvvezető Zsennye   

Elérhetőségek:

HVI székhely hivatala 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11. Telefon: 94/377-001, fax: 94/577-381, e-mail: hivatal@vasszecseny.hu

HVI kirendeltsége 9766 Rum, Béke u. 3., Telefon: 94/579-018, fax: 579-019, e-mail: rum@savaria.hu

 

Szavazókörök elérhetőségei:

1. számú szavazókör Vasszécseny, Petőfi u. 72. (Általános iskola)

2. számú szavazó kör Vasszécseny, Táncsics M. u. 5. (Művelődési ház)

1. számú szavazókör Tanakajd, Templom u. 24. (Polgármesteri hivatal)

1. számú szavazókör Csempeszkopács, Rákóczi u. 35. (Kultúrház)

1. számú szavazókör Rum, Béke u. 3. (Művelődési ház)

1. számú szavazókör Rábatöttös, Jókai u. 2. (Klub)

1. számú szavazókör Zsennye, Rákóczi u. 1. (Zsennye Klub)    

 

 

Vasszécseny, 2019. augusztus 12.

 

 

 

                                                                                        Gáspár Tivadar jegyző

                                                                                               HVI vezető

Önkormányzati választások 2019. október 13.

Csatolt fájl(ok)Vissza az előző oldalra!
Csempeszkopács Község Önkormányzata - Magyar